مطالبی که در مورد دنیای وردآف وارکرفت باشد و بروز باشد.ممکن است مطالب آموزشی باشد و یا دانستنی باشد و یا هرچیز دیگری که برای کاربران سایت جالب باشد.